DAD ประกาศลุยธุรกิจนอกศูนย์ราชการเพิ่มช่องทางรายได้

DAD ประกาศลุยธุรกิจนอกศูนย์ราชการเพิ่มช่องทางรายได้

DAD ประกาศปี 67 เพิ่มช่องหารายได้ ลุยธุรกิจรับพัฒนาก่อสร้างอาคารและรับบริหารจัดการ ชูจุดขายนวัตกรรมอาคารสีเขียว โชว์ปี 66 รายได้เกือบ 2.6 พันล้านบาท กำไรกว่า 300 ล้านบาท จ่อคิวสร้าง 2 อาคารให้หน่วยงานรัฐรวมมูลค่ากว่า 1.3 พันล้านบาท ส่วนอาคารโซน C เปิดใช้ไตรมาสสองปีหน้า

นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปี 2567 ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้จาก 2 ช่องทางหลัก คือ รายได้จากการบริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  และรายได้จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ ธุรกิจการรับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจรับบริหารจัดการอาคาร และงานบริหารจัดการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

“จากแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของ ธพส. ซึ่งเริ่มจากปี 2566 โดยเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการฯ โซน C และขยายงานตามแผนธุรกิจ จากนั้นในช่วงปี 2567 – 2568 เริ่มทยอยส่งมอบโครงการ โซน C และปรับปรุงอาคารโซน A และ B  การรับพัฒนาและก่อสร้างอาคาร รับบริหารจัดการอาคาร และการพัฒนายกระดับองค์กรสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

ดังนั้นในปี 2567 ธพส. จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโซน C  และรับรู้รายได้จากโครงการอาคารสำนักงานกรมสรรพสามิตที่ได้ส่งมอบไปแล้ว  นอกจากนั้นได้เตรียมเดินหน้าโครงการก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงการที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์  การขยายงานรับพัฒนาโครงการ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มใหม่ปีละ 2 โครงการ สำหรับปี 2567 มีโครงการใหม่ที่เตรียมก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ รวมมูลค่า กว่า 1,390 ล้านบาท

ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากร เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วงเงินลงทุน 400 ล้านบาท ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  และ 2. โครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร วงเงินลงทุน 992 ล้านบาท อยู่ระหว่างเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อแล้วเสร็จ ธพส. จะดำเนินการจัดหาผู้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อเริ่มงานได้ทันที

นอกจากนั้น ยังกำหนดโครงการเป้าหมายบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานปี 2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือและศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการคลังเอกสาร อาคารจอดรถชั้น 5 (PPP) โครงการอาคารสำนักงาน สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 รวมถึงวางแผนเพิ่มรายได้จากการขยายธุรกิจ  การศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การขยายพื้นที่การบำรุงรักษาอาคารจากโครงการใหม่ที่ ธพส. ได้ส่งมอบไปแล้ว

ด้านการยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืน ปี 2567 ได้เตรียมขยายผลมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือศูนย์ราชการฯ  การยกระดับบุคลากรให้เป็นวิทยากรอาคารเขียว หรือด้านพลังงาน  ด้านการบำรุงรักษา จัดทำแผนงานหรือแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก จากการบริหารจัดการอาคารเป้าหมายพร้อมดำเนินการตามแผนศึกษาแนวทาง Net Zero Building การบริหารจัดการอาคารโดยใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าและผู้ใช้อาคาร การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ เพื่อตอกย้ำ ธพส. เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2566  ช่วง 3 ไตรมาสแรก มีรายได้  1,951 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าเมื่อจบไตรมาส 4 รายได้รวมจะเพิ่มมาอยู่ที่ 2,593.6 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากโครงการศูนย์ราชการ 2,530.8 ล้านบาท และ จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ 62.8  ล้านบาท  คิดเป็นกำไรสุทธิ 338.4 ล้านบาท  พร้อมตั้งเป้าหมายปี 2567 ธพส. จะมีรายได้ 3,156.5 ล้านบาท โดย DAD ได้ขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้จากโครงการนอกศูนย์ราชการฯ  เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน