VISTEC จากแหล่งผลิตนักวิจัย สู่การสานต่อธุรกิจ Deep Tech Startup

VISTEC จากแหล่งผลิตนักวิจัย สู่การสานต่อธุรกิจ Deep Tech Startup

บนโลกแห่งการแข่งขัน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องเริ่มที่เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาและพลิกโฉมประเทศไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve

หนึ่งใน Startup ภายใต้ บริษัท วิสอัพ จำกัด คือ บริษัท คลีนเทค แอนด์ บียอนด์ จำกัด (Cleantech and Beyond Co., Ltd.) ซึ่งมีผลงานโดดเด่นที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีจากห้องแล็บสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว คือ Digital Temperature Indicator หรือ DTI ที่ต่อยอดผลงานวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล โดยยกระดับความสามารถของ RFID Tag ที่คุ้นเคยกันดีในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก คลังสินค้า หรืองานอีเวนต์ ให้สามารถวัดและแสดงสถานะอุณหภูมิได้ด้วย 

"DTI" เป็น ฉลากอัจฉริยะ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนสินค้า อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่นำฉลากไปติด โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ บ่งชี้เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าวิกฤติได้ ทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้กับระบบการสื่อสารไร้สายทั้งชนิด RFID และ NFC ช่วยให้ติดตามอุณหภูมิตัวสินค้าหรือสิ่งของต่างๆ เป็นรายชิ้น และเมื่อสินค้าสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด DTI จะแสดงสถานะอุณหภูมิทั้งในรูปแบบการเปลี่ยนสี และการเปลี่ยนสถานะดิจิทัล โดยไม่มีการผันกลับถึงแม้อุณหภูมิจะกลับมาสู่ค่าปกติ  

เนื่องจากการขนส่งสิ่งของบางประเภท ความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงเกินไป เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ ตัวอย่างเช่น การขนส่งถุงเลือด ชีววัตถุ ขนส่งยา วัคซีน หรือสินค้าประเภทน้ำหอม เครื่องสำอาง อาหารมูลค่าสูง ควรต้องตรวจสอบไม่ให้อุณหภูมิเกินกว่าค่าที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ มอเตอร์ ในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องติดตามอยู่เสมอว่ามีความร้อนสูงผิดปกติหรือไม่ ก็สามารถนำ DTI นี้ไปติดเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิได้

ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างของการยกระดับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ถูกต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันสู่ธุรกิจ Startup สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง 3 ด้าน ของ VISTEC ที่ช่วยสร้าง Ecosystem ให้กับนักวิจัยได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้า สามารถนำมาผสมผสานสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน