‘โอสถสภา’ ชี้พลิกโฉมประเทศไทย โครงสร้างเศรษฐกิจ ต้องพร้อมรับโลกเปลี่ยน

‘โอสถสภา’ ชี้พลิกโฉมประเทศไทย โครงสร้างเศรษฐกิจ ต้องพร้อมรับโลกเปลี่ยน

“โลก” กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ก่อให้เกิดการ “แบ่งขั้ว” เลือกข้าง “มหาอำนาจ” เศรษฐกิจการค้ามีความผันผวน เทคโนโลยีพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว หรือลงลึกถึงประชากรโลกยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิม เป็นต้น

ตัวแปรดังกล่าวเป็นความท้าทาย “ประเทศไทย” ในโอกาสครบรอบ 36 ปี “กรุงเทพธุรกิจ” จึงนำเสนอมุมมองจาก ซีอีโอบริษัทชั้นนำในประเด็น “Change the Future Today : เปลี่ยนประเทศไทยต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้”

แม่ทัพองค์กรร้อยปี วรรณิภา ภักดีบุตร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ฉายภาพอนาคตเศรษฐกิจไทยยังมีความหวังในการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลายมิติ ทั้งการบริโภคภายในประเทศ การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เป็น “เครื่องยนต์” สำคัญ

ทว่า ท่ามกลางสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย กลับมาพร้อมกับความท้าทายใหญ่ จากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ค่าเงินบาทมีความผันผวน “ภูมิรัฐศาสตร์โลก” เกิดความขัดแย้ง  ตลอดจน “ราคาสินค้าอยู่ในระดับสูง” มีผลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค 

เมื่อมองโจทย์การ “พลิกโฉมประเทศไทย” มีหลายด้าน โดยเฉพาะการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น โครงสร้างของประชากรไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลแบบ “ก้าวกระโดด” สภาพแวดล้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Chage)และการสร้างเสถียรภาพ และความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล ถือเป็นอีกหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ด้านอุปสรรค ปัญหาต่อการพลิกโฉมประเทศ มีประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) เพราะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญอย่าง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(เอฟดีไอ) และการส่งออกยากจะเลี่ยงผลกระทบ ตลอดจนอุปสรรคด้านความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนไทย “ปัญหาหนี้ครัวเรือน” รุนแรงขึ้นจากวิกฤติโควิด-19 ระบาด เป็นต้น

“หากมองอุปสรรค และความท้าทายในการพลิกโฉมประเทศไทย นอกเหนือจากการวางโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคม ยังมีเรื่องการสร้างนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อผลักดันให้สินค้า และบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อีกด้านจะนำไปสู่การเป็นประเทศที่หลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างฐานรายได้เฉลี่ยของประชากรให้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกๆ กลุ่มให้ดีขึ้น

ในฐานะแม่ทัพธุรกิจเคลื่อนองค์กรร้อยปี ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจรอบด้าน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี “การศึกษา” ที่จะสร้างผลผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในห่วงโซ่การผลิต การผลักดันนวัตกรรมต่างๆ การกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน หนุนการส่งออก กระตุ้นการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ต้องการ “ความชัดเจนของนโยบายรัฐ” ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) อีกโจทย์ใหญ่ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ ผู้ผลิตทุกอุตสาหกรรม

“ภาครัฐต้องมีบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริม การกำหนดนโยบาย และกฎหมายที่รองรับเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านหรือพลิกโฉมประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจที่มีขีดแข่งขันได้ อีกสิ่งที่อยากเห็นคือความชัดเจนของโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้มีรายละเอียดมากกว่าปัจจุบัน เพราะสุดท้ายแล้วภาคเอกชนต้องวางแผนระยะยาวในการปรับตัวเช่นกัน”

“โอสถสภา” เป็นบริษัทอยู่คู่คนไทยมากกว่า 132 ปี ขอเป็นหนึ่งพลังพลิกโฉมประเทศ ซึ่ง วรรณิภา บอกว่า บริษัทมุ่งมั่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และคนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนไปด้วยกัน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ มีประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรม การหาโอกาสส่งสินค้าแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ทำรายได้กลับสู่ประเทศไทย

“ใจความหลักในการพลิกโฉม Transform องค์กรหรือประเทศ ยุคปัจจุบันต้องส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมหรือ Innovation เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ การเร่งสนับสนุนการศึกษาด้าน Digital Technology ให้เป็นเรื่องพื้นฐาน เพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับประเทศหรือการทำธุรกิจ ต้องอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์มาจาก Digital Technology ทั้งสิ้น ถ้าเราปลูกฝังเรื่องนี้ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน สุดท้ายจะเกื้อหนุนให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้ และประเทศไทยจะได้ประโยชน์อีกมาก”

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์