CPF ชูมาตรฐานอาหาร นำร่อง “โคราช โมเดล” ต้นแบบโรงงาน

CPF ชูมาตรฐานอาหาร นำร่อง “โคราช โมเดล” ต้นแบบโรงงาน

BSI มอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard นำร่อง “Korat Model” ต้นแบบในการสร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชูวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และการผลิตอาหารยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร นำร่องธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) เพื่อส่งมอบคุณค่าอาหาร ด้วยมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพกลาง ซีพีเอฟ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001: 2015 จาก นายทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution: BSI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BSI และ ซีพีเอฟ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

CPF ชูมาตรฐานอาหาร นำร่อง “โคราช โมเดล” ต้นแบบโรงงาน

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ BSI สร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก (One Standard for All) สร้างความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

สำหรับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เป็นการบูรณาการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย CODEX, ISO 9001, ISO 22000 รวมถึงกฎระเบียบภายในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (British Retail Consortium : BRC) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices) ระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออก

นายสมหมาย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ในธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละและโรงงานอาหารแปรรูป ที่สอดคล้องตามโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช ยังได้รับใบประกาศนียบัตรระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กันกับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ตอกย้ำการบริหารงานที่เป็นสากล

“การได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก BSI เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สร้างหลักประกันมาตรฐานเดียวในการผลิตอาหารของบริษัทฯ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายนำ “Korat Model” ไปขยายผลในธุรกิจไก่เนื้อและธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต” นายสมหมาย กล่าว

นายทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในการก้าวผ่านและประสบความสำเร็จด้านระบบการบริหารงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CPF Food Standard ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

“การได้รับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ และ ISO 9001 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศและการทำงานภายใต้การจัดการที่ดี มั่นใจว่าซีพีเอฟจะเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ทาง BSI ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” นายทอดด์ เรดวู๊ด กล่าว