ก.ล.ต.ปรับZIPMEX รวม 1.92 ล้าน เหตุระงับซื้อขาย- ถอนTrade wallet - Z-wallet

ก.ล.ต.ปรับZIPMEX รวม  1.92 ล้าน เหตุระงับซื้อขาย- ถอนTrade wallet - Z-wallet

ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับ ZIPMEX จำนวน 2 กรณี รวม 1.92 ล้าน เหตุ 20 -28 ก.ค. 2565 ระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน - วันที่ 20 ก.ค.- 25 ส.ค. ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เปรียบเทียบปรับ บริษัท ซิปม็กซ์ จำกัด จำนวน 2 กรณี  รวม  1,920,000 บาท  เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 20 -28 ก.ค. 2565 บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระงับการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (trading rules) ของ Zipmex ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 16/2565 โดยปรับเป็นเงิน 540,000บาท

 ส่วนอีกกรณีคือ ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.2565 - 25 ส.ค. 2565 บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ระงับการให้บริการฝากถอนทรัพย์สินของลูกค้าใน Trade wallet และ Z-wallet โดยปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานในฐานะผู้มีวิชาชีพพึงกระทำและเป็นการไม่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 16/2565 โดยปรับเป็นเงิน 1,380,000 บาท