ชง ’รื้อ’ โควตาทั้งระบบแก้ปัญหาสลากแพง

สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก และปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในระดับนโยบาย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ระบุ จากการประชุมร่วมกันแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้มีข้อสรุปหัวข้อการศึกษาที่ลงลึกในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สาเหตุของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ประกอบด้วย โครงสร้างราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเปลี่ยนมือของสลาก ความเหมาะสมของสัดส่วนการจัดสรรและการกระจายสลาก และปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในระดับนโยบาย

นอกจากนี้ คือ แนวทางที่ทำให้สลากถึงมือผู้ขายจริงในราคาไม่เกิน 80 บาท รวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์  การขึ้นทะเบียนผู้ค้า และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัย/รายงานการศึกษาต่างๆ  และในขณะเดียวกัน ต้องมีการหาแนวทางมาตรการทางฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่น

ทั้งนี้ ได้จัดกลุ่มหัวข้อการศึกษา และแก้ปัญหาในอนาคต โดยแบ่งเป็น ต้นทาง กลางทาง  และปลายทาง โดยต้นทาง เป็นส่วนของการกำหนดนโยบาย เริ่มจากการสรรหาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะอนุกรรมการได้ ขอความร่วมมือจากสำนักงานฯ ส่งมติหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสลากฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีวาระที่จะส่งผลให้ราคาขายสลากเกินราคาหรือไม่ เพื่อไม่ให้นโยบายของคณะกรรมการเกิดผลเสียต่อราคาจำหน่ายกลางทาง เป็นด้านการจัดการทั้งหมด ของสำนักงานสลากฯ  เช่น การจัดสรรสลากว่าส่วนไหนควรมีอยู่หรือส่วนไหนควรคัดออกไป  รวมถึงการจัดสัดส่วนโควตา เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่  ตลอดจนการจัดสรรให้กับองค์กร สมาคม และมูลนิธิต่างๆ ซึ่งต้องทำการศึกษาให้ได้สมาคม องค์กร ที่เป็นการกุศลและสาธารณประโยชน์ที่แท้จริง โดยในส่วนที่ยึดคืน อาจจะนำไปเพิ่มในส่วนของการซื้อ-จองล่วงหน้าเพื่อให้ผู้มีอาชีพขายสลากที่แท้จริงได้เข้าถึงสลากในการนำไปจำหน่ายเกิดประโยชน์กับคนที่ขายสลากจริงมากที่สุด

นอกจากนี้ ต้องเน้นย้ำเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อลงโทษและให้รางวัลตอบแทนผู้ที่ทำความดี ให้ความร่วมมือในลักษณะของ White list และ Black list ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ปิดจุดวิจารณ์ และคำนึงถึงทุกเข้าถึงของทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง  นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ยังมุ่งเป้าให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ค้าให้จงได้  และปลายทาง เป็นส่วนของการจัดการนำมาตรการทางกฎหมายให้มีสภาพบังคับที่เข้มข้นขึ้น ทั้งแพ่ง อาญา และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการออกเป็นพระราชกำหนด เพื่อย่นระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น 

ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้ได้ผลการศึกษา และแนวทางตลอดจนมาตรการ ไม่เกิน 6 เดือน ที่จะต้องมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม  หลังจากได้ผลการศึกษาแล้ว คณะอนุกรรมการจะส่งไปที่สำนักงานสลาก ฯ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ศึกษาต้นตอปัญหา และเสนอแนวทางมาตรการที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้สลากถึงมือผู้ขายจริง และผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคา 80 บาทอย่างเป็นรูปธรรม