EA เตรียมดำเนินคดีทั้งแพ่ง-อาญา ปมข่าวลือ "ผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อขายหุ้น"

EA เตรียมดำเนินคดีทั้งแพ่ง-อาญา ปมข่าวลือ "ผู้ถือหุ้นใหญ่ซื้อขายหุ้น"

EA เผย อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล เตรียมดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง-อาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หลังพบข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการ -กรณีการซื้อขายหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ  EA   แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า  ตามที่ปรากฏข้อมูลตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์และ จังหวัดลำปาง โครงการนิคมอุตสาหกรรม บลูเทคซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรณีการซื้อขายหุ้นของนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นั้น 

บริษัทฯ ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดย บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อบุคคลที่มีเจตนานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

รวมทั้งการเผยแพร่ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวโดย ทุจริต หรือโดยหลอกลวงโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อผู้ลงทุนรายย่อย เป็นจำนวนมากในด้านการลงทุน