สกพอ.-รฟท.เร่งฟังความเห็น เคลียร์ “มักกะสัน”รับไฮสปีด

สกพอ.-รฟท.เร่งฟังความเห็น เคลียร์ “มักกะสัน”รับไฮสปีด

สกพอ.-รฟท.ฟังความเห็น เร่งเคลียร์พื้นที่มักกะสัน เดินหน้าไฮสปีด 3 สนามบิน พัฒนาศูนย์กลางเชื่อม กทม.กับอีอีซี

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่าสกพอ.ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการถอนสถาพและขอใช้ลำรางสาธารณประโยชน์ บริเวณที่ดินแปลงฉโนดเลขที่4159 และเลขที่ 4192 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2565 เพื่อประโยชน์ในการบริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยมีผู้แทนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังไม่ต่ำกว่า 150 คน

โดยมีสำนักงานบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ดำเนินการจัดจ้างการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นการดำเนินการ ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ของประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ สกพอ.ในฐานะเจ้าของร่วมโครงการดังกล่าวเป็นผู้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ขอถอนสภาพและขอใช้ลำรางสาธารณประโยชน์แทน ร.ฟ.ท. และในขณะที่ ร.ฟ.ท.ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลการสำรวจพื้นที่ โดยมีหนังสือถึงกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 รวมทั้งสำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2564 เพื่อพิจารณาขอใช้และขอถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเชื่อม3สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา)เป็นการร่วมทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับบริษัท เอเชีย เอรา วันจำกัด มื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 โดยได้มีการบันทึกความเข้าใจเพื่อกำหนดให้ สกพอ. สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)