เกษตรฯปัด ’เอื้อ’ ผู้ผลิต ’อาหารสัตว์’

ปลัดกระทรวงเกษตรยืนยันการชะลอมาตรการอาหารสัตว์ 3:1 ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์เอกชน หลังการประชุมเห็นพ้องทุกฝ่าย แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาร่วมกันต่อไป เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทองเปลว กองจันทร์  ระบุ จากกรณีที่มีกลุ่มเกษตร สมาคมการค้าพืชไร่สมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง คัดค้านการชะลอมาตรการกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ อัตราส่วน 1 ต่อ 3 ของกระทรวงพาณิชย์ ชั่วคราวเพื่อทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์ถูกลง เนื่องจากมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์ ที่นำเข้าข้าวสาลีเกรดอาหารสัตว์มาล่วงหน้าแล้วกว่า 2.9 แสนตันนั้น 
กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันว่าไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนกลุ่มใดแน่นอน ในที่ประชุมเห็นพ้องกันในมตินี้ซึ่งเป็นการนำเข้าข้าวสาลีจำนวนเท่าที่จำเป็นที่ต้องใช้เท่านั้น 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการตั้งคณะทำงานวงเล็กเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมด้วย เพื่อให้ข้อมูลตัวเลขสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไป

สำหรับราคาปุ๋ยที่มีราคาสูงขึ้นกระทรวงเกษตรและพาณิชย์ ได้ร่วมกันหามาตรการที่จะช่วยในเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาในเรื่องต้นทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับราคาปุ๋ยสูงขึ้น ก็จะหาช่องทางให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยในราคาถูกได้ 

กระทรวงเกษตรมีโครงการลดราคาปุ๋ยเคมี โดยมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้ 5 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีการผลิตประมาณ 3.2 ล้านตัน เพื่อเป็นมาตรการเสริมใช่ช่วงปุ๋ยแพงต่อไป

สำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยตลาดส่งออกสำคัญคือจีน ซึ่งฑูตเกษตรฯ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานของจีนอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันจีนยังคงยึดมาตรการ Zero Covid โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในจีนยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จีนมีมาตรการควบคุมทั้งคนและการขนส่งสินค้าอย่างเข้มงวด โดยเป็นมาตรการทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกันไปตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ 

สำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านห่วงโซ่ความเย็น เช่น ผลไม้ จะต้องถูกตรวจ 3 อย่าง และต้องได้รับใบรับรอง ได้แก่ ใบรับรองผ่านตรวจสอบกักกัน ใบรับรองผลตรวจโควิด และใบรับรองการผ่านการฆ่าเชื้อ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลไม้ของไทยสามารถส่งออกไปจีนได้