รัฐลุย ‘บางระกำโมเดล’ ช่วยชาวนา 2 จังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ กระทรวงฯได้เปิดการรับน้ำเข้าระบบส่งน้ำ พื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามแผนการปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้น เพื่อลดผลกระทบผลผลิตข้าวเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก

โครงการบางระกำโมเดลเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 2.65 แสนไร่ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปี  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 

โดยการเลื่อนเวลาการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำเร็วขึ้นเป็นเดือนเมษายนจากเดิมเดือนพฤษภาคม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ทำให้ประหยัดงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และสามารถใช้พื้นที่นาเก็บเกี่ยวผลผลิต และเป็นพื้นที่รองรับน้ำหลากจากลุ่มน้ำยม ลดผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชนเมืองของจังหวัดสุโขทัย ชะลอการระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สูงสุด 400 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ข้าว และการทำอาชีพประมง การแปรรูปผลผลิตจากปลา ในช่วงที่รับน้ำเข้าทุ่งได้อีกด้วย

สำหรับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำในปีนี้ กรมชลประทานได้เริ่มส่งน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์ให้ทุ่งบางระกำพื้นที่ 265,000 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ คือ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ อ.เมือง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รวม 21 ตำบล 97 หมู่บ้าน