ผู้เลี้ยงไก่จี้รัฐ ‘คุม’ ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉวีวรรณ คำพา ระบุ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อราคาธัญพืช ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ เพราะรัสเซียและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ทั้งข้าวสาลีและข้าวโพด

ปัจจุบันราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น 50-60% โดยข้าวสาลีนำเข้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ ราคาปรับเพิ่มขึ้นเป็น 12 บาท/กิโลกรัม จากเดิม 8-9 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาข้าวโพดในประเทศอยู่ที่ 11.10 บาท/กิโลกรัม และยังมีปัจจัยราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งกากถั่ว ข้าวโพด และวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ เพราะที่ผ่านมาเกษตรกรแบกรับต้นทุนมาโดยตลอด

หากรัฐไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้ ก็ควรปล่อยให้ราคาไก่และไก่ไข่เป็นไปตามกลไกตลาดที่ควรจะเป็น