9 ประเด็นฟื้นฟู ‘การบินไทย’ เรื่องอะไรที่ ครม.ติดตามความคืบหน้า

9 ประเด็นฟื้นฟู ‘การบินไทย’  เรื่องอะไรที่ ครม.ติดตามความคืบหน้า

ครม.รับทราบรายงานคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบินไทย 9 ประเด็น ทั้งปรับแผนธุรกิจ ลดขนาดองค์กร ลดจำนวนเครื่องบิน พร้อมเร่งหาเงินกู้เสริมสภาพคล่องเพื่อดำเนินการ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่า ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด  (มหาชน) ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมี 9 ประเด็นที่สำคัญที่ ครม.มีการติดตามรับทราบความคืบหน้า ได้แก่ 

1.ปรับฝูงบิน โดยลดจำนวนเครื่องบินเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่คุ้มทุนจากจำนวน 116 ลำ เหลือจำนวน 58 ลำ

2.ปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยปรับลดค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 23,100 ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับปี 2562 รวมทั้งปรับกระบวนการทำงาน ปรับลดค่าเช่า/เช่าซื้ออากาศยาน ลดแบบเครื่องบินจาก 8 ประเภท เหลือ 4 ประเภท และการปรับปรุงข้อบังคับการทำงาน

3.ปรับโครงสร้างและลดขนาดองค์กร โดยลดขนาดองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงานเหลือ 15,200  คน จากเดิมในปี 2562 มีพนักงาน  29,500 คน ทำให้ค่าใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม 2564 มีเหลือเพียง 750 ล้านบาท จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 2,675 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับลดจำนวนพนักงานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4.การดำเนินโครงการริเริ่มปฏิรูปธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการลดค่าใช้จ่ายและโครงการเพิ่มรายได้ ซึ่งภายในปี 2565 บริษัท การบินไทย จำกัด ได้กำหนดเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายจำนวน 53,000 ล้านบาทต่อปี

5.การหารายได้จากช่องทางอื่น โดยการขนส่งและจำหน่ายสินค้าและอาหารอื่นที่นอกเหนือจากการจำหน่ายอาหารบนอากาศยาน

6.วางแผนเครือข่ายเส้นทางบินสู่เมืองสำคัญในแต่ละภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรเชื่อมต่อเที่ยวบินและเมืองรองในภูมิภาคนั้นๆ รวมถึงทวีปอเมริกา เพื่อขยายโอกาสในการหารายได้ ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น อาจมีการปรับแผนการบินให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป

7.การจำหน่ายทรัพย์สินรองที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่ การขายหุ้นบริษัทย่อย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และที่ดินและอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานหลานหลวง ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการขายคือ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และต่างประเทศและอากาศยานที่บริษัทไม่ประสงค์จะใช้งาน

8.เร่งจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อใหม่ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อนำมาใช้ในการรักษาสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2564-2565

และ 9.ปรับโครงสร้างหนี้ตามกรอบแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ขยายเวลาการชำระหนี้ การพักชำระหนี้และดอกเบี้ย การปรับลดหนี้ในส่วนภาระดอกเบี้ย การเจรจาปรับลดภาระผูกพันตามสัญญา และการเพิ่มทางเลือกในการชำระหนี้ เช่น การใช้บัตรกำนัลแทนเงินสด

นางสาวรัชดา กล่าวด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เร่งจัดหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบของสินเชื่อใหม่วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท จากสถาบันการเงิน (จากเดิมที่ประมาณการวงเงินสินเชื่อไว้ 5 หมื่นล้านบาท)

เพื่อนำมาเป็นเงินทุนสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการในปี 2565 คาดว่าจะลงนามสัญญาสินเชื่อใหม่ได้ภายในเดือนมี.ค.2565 นี้ รวมถึงจัดทำร่างแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ

โดยปรับปรุงสาระสำคัญเรื่องโครงสร้างสินเชื่อใหม่ที่ไม่ก่อภาระต่อภาครัฐในการสนับสนุน และการปรับโครงสร้างทุนซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้เร็วขึ้น โดยบริษัทจะยื่นการแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามขั้นตอนของกฎหมายภายในเดือนมี.ค.นี้ เช่นเดียวกัน

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์