เกษตร เคาะกรอบความร่วมมือไทย-FAO สอดรับแผนพัฒนาฯ 13

เกษตร เคาะกรอบความร่วมมือไทย-FAO สอดรับแผนพัฒนาฯ 13

เกษตร เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือไทย-FAO ฉบับปี พ.ศ. 2565-2569สอดรับ แผนพัฒนาฯ13 ดัน ครม.เห็นชอบ ก่อน ลงนามต่อไป พร้อมดัน FAOหนุนบริบทการมีสุขภาพหนึ่งเดียวในการประชุม มี.ค. นี้

นาย ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1 / 2565  ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างกรอบความร่วมมือไทย-FAO ฉบับปี พ.ศ. 2565-2569 ซึ่งมีผลลัพธ์ (outcomes)

เกษตร เคาะกรอบความร่วมมือไทย-FAO สอดรับแผนพัฒนาฯ 13

สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของประเทศไทยตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDCF 2022- 2026 ) และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีของ FAO (4betters)  

โดยสำนักการเกษตรต่างประเทศ จะจัดส่งร่างดังกล่าวให้กับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาในสารัตถะและถ้อยคำ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปเพื่อลงนามความร่วมมือต่อไป

สำหรับการประชุม FAO Regional Conference for Asia and the Pacific สมัยที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอนโยบายของประเทศไทยด้านเกษตรและอาหารที่สำคัญ อาทิ การดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนและเกษตรกรจาก COVID 19 นโยบายตลาดนำการผลิต BCG Model การสนับสนุน FAO ในการดำเนินภายใต้บริบทการมีสุขภาพหนึ่งเดียว

 และด้านมาตรฐานความปลอดของอาหารและสินค้าเกษตร การปรับเปลี่ยนระบบอาหารและการเกษตร (Agri-food Transformation) เพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืนการดำเนินความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs และการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังได้รับทราบผลการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit: UNFSS) และผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างไทยกับ FAO ที่ผ่านมา