ORI ลงนาม ERW เข้าซื้อ 3 โรงแรมไอบิสภูเก็ต - หัวหิน - กระบี่ ภายใน เม.ย.65

ORI ลงนาม ERW เข้าซื้อ 3 โรงแรมไอบิสภูเก็ต - หัวหิน - กระบี่ ภายใน เม.ย.65

ORI อนุมัติบริษัทลูก "วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้" ลงนามสัญญาซื้อขาย 3 โรงแรมกับ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป "ไอบิสภูเก็ต - หัวหิน - กระบี่" คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65

นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า บริษัทได้อนุมัติให้ บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท(บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เข้าทำสัญญาซื้อขายโรงแรมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) โรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ (2) โรงแรมไอบิส หัวหิน และ (3) โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง โดยวัตถุประสงค์ของการซื้อขายในครั้งนี้คือ เพื่อเพิ่มพอร์ตฟอลิโอในเซ็กเมนท์ใหม่สำหรับกลุ่มบัตเจ็ท โฮเทล และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการขยายโครงการไปยังพื้นที่เป็นเมืองท่องเที่ยว

ในการนี้ บริษัท วัน ออริจิ้น ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของโรงแรมที่ระบุข้างต้น กับบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 28 ม.ค.2565 ซึ่งการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นแล้ว

โดยในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย.2565 และหากธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป

บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการซื้อทรัพย์สินโดยสังเขป ดังนี้

(1) ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่ระบุข้างต้น อาทิ (1) ที่ดินจำนวน 8 แปลง (2) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ (3) ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง หรือทรัพย์สินใดๆ ทั้งปวงที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจการจาก บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยชำระราคาซื้อขายเป็นเงินสด

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์