‘จุรินทร์’ ลุยประกันรายได้ 5 สินค้าเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าประกันรายได้ก้าวสู่ปีที่ 4 เพื่อช่วยให้เกษตรกรอยู่ได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมย้ำพืชผลทางการเกษตรทั้ง 5 ชนิด ยังมีอนาคตจากตัวเลขส่งออกปี 2564 ที่โตทะลุเป้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   ปาฐกถาพิเศษ “ประกันรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย” ในงานสัมมนา “ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์” ระบุว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร เกิดขึ้นจากประชาธิปัตย์และเป็นนโยบายสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล วันนี้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรจึงเกิดขึ้นเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3 และกำลังจะขึ้นปีที่ 4 การประกันรายได้เกษตรกรพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย นอกจากจะเป็นการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ยังถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประกันรายได้เป็นตัวช่วยในยามที่ราคาพืชเกษตรตกต่ำ โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่มีโครงการประกันรายได้สามารถส่งเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 4.5-5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ อนาคตของเกษตรกรและภาพรวมเศรษฐกิจไทย การเกษตรยังเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ ต้องส่งเสริมสนับสนุนต่อไป เป้าหมายที่ควรเดินหน้าขับเคลื่อนคือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy ซึ่งจะต้องถูกขับเคลื่อนและเป็นอนาคตเศรษฐกิจตัวหนึ่งไทยต่อไปอย่างเข้มข้นและให้สัมฤทธิ์ผลได้จริง 

สำหรับการส่งออกปี 2564 สามารถทำเงินเข้าประเทศถึง 8.5 ล้านล้านบาท +17.1% จากเป้าที่ตั้งไว้ 4% ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันในการทำงาน และการท่องเที่ยวต้องถือว่าเป็นเป้าหมายหลักต่อไป

และสุดท้าย Soft Power เป็นสิ่งที่ต้องแทรกไปในทุกส่วนของภาคการผลิตสินค้าและบริการไทย เพื่อขายความเป็นไทยที่มีเสน่ห์ ทั้งหมดนี้จะนำรายได้เข้าประเทศมหาศาลและจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นได้เร็วและเศรษฐกิจฐานรากยังคงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเกษตร Bio Economy ต่อไปในอนาคต