พาณิชย์ เปิด Dashboard 6 สินค้าเกษตรสำคัญ ให้บริการบนเว็ปไซต์. คิดค้า.com

พาณิชย์ เปิด Dashboard 6 สินค้าเกษตรสำคัญ ให้บริการบนเว็ปไซต์. คิดค้า.com

สนค.เปิดให้บริการข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตร สำคัญ 6 สินค้า” มันสำปะหลัง ทุเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา “บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com”แล้ว ช่วยวางแผนการด้านการผลิต ราคาและการส่งออกพร้อมยังประเมินความเสี่ยงช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้เผยแพร่ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligence System : TIS) ในส่วนของระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) สินค้าเกษตรสำคัญ 6 สินค้า ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรร่วมกันขับเคลื่อน และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ Single Big Data ร่วมกัน

พาณิชย์ เปิด Dashboard 6 สินค้าเกษตรสำคัญ ให้บริการบนเว็ปไซต์. คิดค้า.com

Dashboard สินค้าเกษตรสำคัญดังกล่าว สามารถใช้ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสำคัญในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก โดยนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ทำให้เห็นภาพ ใช้งานง่าย และแสดงผลการวิเคราะห์หลายมุมมอง สามารถนำไปกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศและแก้ไขปัญหาทางการค้าได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน สามารถเข้าใช้บริการข้อมูลการค้าเชิงลึกสำหรับติดตามสถานการณ์การค้า หาโอกาสและเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลการค้าในหลายมิติ

 โดย Dashboard ของสินค้าเกษตรสำคัญทั้ง 6 สินค้าดังกล่าว ในส่วนเผยแพร่บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” ได้แก่ 1. ข้อมูลการผลิต เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรสำคัญระดับประเทศและระดับพื้นที่ 2. ราคาสินค้าเกษตร เพื่อติดตามราคาสินค้าเกษตรสำคัญตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3. การส่งออก เพื่อติดตามสถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญปัจจุบันของไทย และ 4.โอกาสส่งออกและคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสทางการค้าของสินค้าเกษตรสำคัญ รวมทั้งมีข้อมูลการเตือนภัย เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านราคา ตลาด และการผลิต นอกจากนี้ในเว็บไซต์ “คิดค้า.com” มีบทวิเคราะห์ทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจใช้บริการควบคู่กับ Dashboard เพื่อความครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการค้า วางแผนธุรกิจ แสวงหาโอกาส ป้องกันความเสี่ยง เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

ทั้งนี้ สนค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติม เช่น สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง เป็นต้น เพื่อพัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร สำหรับวางแผนให้เกิดความสมดุลทั้งระบบและกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรได้ทันต่อสถานการณ์ในระยะต่อไป