ปตท. ย้ำติดตามสถานการณ์ในเมียนมา เน้นความต่อเนื่องการจัดการก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ย้ำติดตามสถานการณ์ในเมียนมา เน้นความต่อเนื่องการจัดการก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ระบุ ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิด หารือกระทรวงพลังงาน เน้นความต่อเนื่องการจัดการก๊าซธรรมชาติ

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี เมียนมาร์ ได้แจ้งถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการในโครงการยาดานา โดยจะยังคงเป็นผู้ดำเนินการในโครงการต่อไปอีก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาตินั้น ปตท. และ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการยานาดา ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงาน และเตรียมการเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารก๊าซธรรมชาติ

ปตท. ย้ำติดตามสถานการณ์ในเมียนมา เน้นความต่อเนื่องการจัดการก๊าซธรรมชาติ อนึ่ง ประเทศไทยนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งแต่ปี 2541 ในปัจจุบันนำเข้าที่ปริมาณ 965 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยรับก๊าซฯ จากแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาปริมาณ 650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นประมาณ 10%  ของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในประเทศไทย ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในอุตสาหกรรม และภาคขนส่งในรูปของ NGV เช่นเดียวกับก๊าซฯ จากอ่าวไทย และ LNG