ศบศ.หนุน Thailand Wellness Sandbox ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สั่งขยายผลทั่วไทย

ศบศ.หนุน Thailand Wellness Sandbox ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สั่งขยายผลทั่วไทย

ศบศ.หนุท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ Wellness Sandbox ปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย พร้อมให้สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมดันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันนี้ (21 ม.ค.) ว่าวันนี้ ที่ประชุม ศบศ.ได้เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Thailand Wellness Sandbox เสนอโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเห็นชอบในหลักการของแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพแห่งใหม่ โดยการปรับภาพลักษณ์หัวหินและชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ของประเทศไทย

 

 

2.เพื่อสร้างตราสินค้าแหล่งท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์หัวหินและชะอำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ โลกควบคู่กับพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกภายใต้โครงการ Thailand Riviera ผ่านการ นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

และ 3.เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มี คุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่มากกว่าการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินและชะอำให้มีมาตรฐานและ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นที่รู้จัก รวมทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินและ ชะอำ ซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการตลาดและโครงการพัฒนาด้านอุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. พิจารณาพื้นที่นำร่องในภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการดำเนินการในระยะ ต่อไป