สังกะสี เมตริกตันละ 117,410.00 ทองคำ กรัมละ 1,941.08

สังกะสี เมตริกตันละ 117,410.00 ทองคำ กรัมละ 1,941.08

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 117,410.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,941.08
3.แร่ชนิดที่มีทังสติกออกไซด์ เมตริกตันละ 612,330.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 18 มกราคม 2565  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565    
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     
     

สังกะสี เมตริกตันละ 117,410.00 ทองคำ กรัมละ 1,941.08