กระทรวงอุตฯ กำชับโรงงานเข้มมาตรการป้องกันโควิด หวั่นโอมิครอนหลังปีใหม่

กระทรวงอุตฯ กำชับโรงงานเข้มมาตรการป้องกันโควิด หวั่นโอมิครอนหลังปีใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการแจ้งพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในช่วงปีใหม่ เผยโรงงานกว่า 1,600 แห่ง ทำ Bubble and Seal แล้ว เตรียมนัดประชุมหารือมาตรการขับเคลื่อนเดือนมกราคม 2565

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกแห่ง แจ้งขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว หรือไปยังพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว 

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด กระทรวงฯ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดและสถานประกอบการโรงงานในกำกับกว่า 60,000 โรง เพื่อขอความร่วมมือให้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ฯ และพนักงาน ก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

D - Distancing : อยู่ห่างไว้

M - Mask wearing : ใส่แมสก์กัน

H - Hand wash : หมั่นล้างมือ        

T - Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ และ

T - Thai Cha na : ใช้แอปฯ ไทยชนะ

เมื่อพนักงานกลับมาปฏิบัติงานให้ทำการคัดกรองพนักงานทุกคนผ่านแอปพลิเคชัน Thai Save Thai รวมทั้งสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) เพื่อให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

โดยกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาแนะนำ และการตรวจประเมินตามแผนป้องกันโควิด-19 ของสถานประกอบการที่ดำเนินมาตรการ Bubble and seal เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 5 ประเภท คือ อุตสาหกรรมอาหาร ยาง อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ และที่ใช้แรงงานต่างด้าวเข้มข้น

ในขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีโรงงานเข้าร่วมจัดทำ Bubble and seal จำนวนทั้งสิ้น 1,633 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,500 แห่งภายในปี 2564

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดของสถานประกอบการโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 64,535 แห่ง พบการติดเชื้อจำนวนรวม 1,359 แห่ง แรงงานติดเชื้อ 82,435 คน หายป่วยสะสม 78,874 คน คิดเป็น 96% และอยู่ระหว่างการรักษาตัว จำนวน 3,561 คน  กระทรวงอุตฯ กำชับโรงงานเข้มมาตรการป้องกันโควิด หวั่นโอมิครอนหลังปีใหม่

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการมาตรการ Bubble and seal ทาง http://i-safefactory.industry.go.th และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดติดตามและรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่

1. การเข้าไปใช้งานในระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การอบรมและการให้คำแนะนำ (Training & Coaching) 

3. การจัดทำ Bubble and seal ของผู้ประกอบการ โดยระยะที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)