ครม.นัดสุดท้ายปี 64 คมนาคมแจงคืบหน้ารถไฟไทย-จีน แพคเกจEV รอเคาะหลังปีใหม่

ครม.นัดสุดท้ายปี 64 คมนาคมแจงคืบหน้ารถไฟไทย-จีน แพคเกจEV รอเคาะหลังปีใหม่

นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.นัดสุดท้ายของปีถกรับมือโอมิครอน หลังการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเท่าตัวในรอบสัปดาห์ กำชับมาตรการรับมือ รับทราบความคืบหน้ารถไฟความไทย - จีน ส่วนแพคเกจรถ EV ยังไม่เข้าครม. รอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอเข้าอีกทีหลังปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (28 ธ.ค.) เป็นการประชุมนัดสุดท้ายของปี 2564 ทั้งนี้ในการประชุม ครม.ในวันนี้เดิมมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) จะเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการใช้และผลิตรถอีวีในประเทศ แต่เนื่องจากเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างที่สำนักเลขาธิการ ครม.ส่งเรื่องขอความเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆดังนั้นในวันนี้ยังไม่มีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาของ ครม.ทำให้ต้องรอถึงในการประชุม ครม.ในเดือน ม.ค.ปี 2565 

โดยในการประชุม ครม.ในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับ ครม.เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในประเทศ มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 514 รายเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่าเท่าตัว โดยครม.จะมีการหารือกันถึงมาตรการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ เพื่อเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างๆใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด 

สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจได้แก่ 

- กระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... 

- กระทรวงอุดมศึกษาฯเสนอการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555

- กระทรวงการคลังเสนอการดำเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาพหุภาคีเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและโอนกำไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ำ (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to

Prevent Base Erosion and Profit Shifting: MLI)

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 และขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร (ฉบับที่ .) พ.ศ.....

- กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ - กระทรวงคมนาคมรายงาน ความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 29

- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.....

-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

-รายงานสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินแก้ไขหนี้สินฯ ของประชาชนรายย่อย

- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2564 และรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

- คณะกรรมการนโยบายการเงินฯรายงานความเห็นการทบทวนสัดส่วนที่ใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 นโยบายการเงินฯ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561