เช็ค! เงินสมทบ "ประกันสังคม" นำมาลดหย่อนภาษี ยังไงอะไรบ้าง

เช็ค! เงินสมทบ "ประกันสังคม" นำมาลดหย่อนภาษี ยังไงอะไรบ้าง

ตรวจสอบอัพเดท เงินสมทบ "ประกันสังคม" นำมาลดหย่อนภาษี ยังไงอะไรบ้าง

เทศกาล ยื่นภาษี ใกล้เข้ามาแล้ว ช่วงต้นปี 2565 กรมสรรพากร จะเปิดให้ประชาชาชนที่มีเงินได้หรือรายได้ตามเกณฑ์กำหนดยื่นภาษี "สำนักงานประกันสังคม" ชี้แจงแนะนำผู้ประกันตน ดังนี้

โดยนำรายได้มาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษี แต่ละคนจะมีสิทธิการลดหย่อนที่แตกต่างกัน ซึ่งเงินสมทบประกันสังคมก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ใครอยู่ในมาตราไหน เช็กได้เลย

ผู้ประกันตน มาตรา 33
สามารถขอเอกสารได้ที่สถานประกอบการที่ตนเองทำงานอยู่ 
โดยนายจ้างจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
ซึ่งจะแสดงยอดประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
และจำนวนเงินสมทบประกันสังคมที่หักไว้ 
เพื่อใช้สำหรับยื่นเสียภาษีประจำปี เงินสมทบมาตรา 33 
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง 
แต่สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท (750x12 เดือน = 9,000 บาท) 

แต่ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.33 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท  
รายละเอียด ดังนี้
- เดือน ม.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 3%  สูงสุด 450 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค.64 ส่งเงินสมทบ 0.5% สูงสุด 75 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค.64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท
- เดือน มิ.ย.-พ.ย.64 ส่งเงินสมทบ 2.5% สูงสุด 375 บาท
- เดือน ธ.ค.64 ส่งเงินสมทบ 5% สูงสุด 750 บาท

ผู้ประกันตน มาตรา 39
เงินสมทบมาตรา 39 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท (432x12เดือน = 5,184 บาท)

แต่ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.39 จะลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 3,003 บาท  
รายละเอียด ดังนี้ 
- เดือน ม.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 278 บาท
- เดือน ก.พ.-มี.ค.64 ลดเงินสมทบเหลือ 38 บาท
- เดือน เม.ย.-พ.ค.64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท
- เดือน มิ.ย.- ส.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 216 บาท
- เดือน ก.ย.-พ.ย. ลดเงินสมทบเหลือ 235 บาท
- เดือน ธ.ค. 64 ส่งเงินสมทบ 432 บาท

เช็ค! เงินสมทบ "ประกันสังคม" นำมาลดหย่อนภาษี ยังไงอะไรบ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 40
เงินสมทบมาตรา 40 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ 
ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท (300x12 เดือน = 3,600 บาท)

แต่ในปี 2564 มีการลดอัตราเงินสมทบ ม.40  
รายละเอียด ดังนี้

  • ทางเลือกที่ 1 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 700 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค.64 เงินสมทบ 70 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 42 บาท

  • ทางเลือกที่ 2 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค.64 เงินสมทบ 100 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค.64 ลดเงินสมทบเหลือ 60 บาท

  • ทางเลือกที่ 3 ส่งเงินสมทบ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

- เดือน ม.ค-ก.ค.64 เงินสมทบ 300 บาท
- เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบเหลือ 180 บาท

ทั้งนี้ผู้ประกันตน สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง 
ไปติดต่อขอคัดสำเนาการนำส่งเงินสมทบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  และเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม