“เอ็กโก” ลงทุนสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” บล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

“เอ็กโก” ลงทุนสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” บล็อกเชนซื้อขายพลังงาน

“เอ็กโก กรุ๊ป” ลงทุนในสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” นำร่องพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน ดัน “อินโนพาวเวอร์” ที่ลงทุนกว่า รวม 2,960 ล้านบาท ให้แข็งแกร่งรับเทคโนโลยี ดิสรัปชัน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากการที่เอ็กโก กร๊ปได้กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน “Cleaner Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดย Cleaner การลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะที่ Smarter สร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ประเภท New S-Curve เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี ดิสรัปชัน และ Stronger สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

“เอ็กโก” ลงทุนสตาร์ทอัพ “เพียร์ พาวเวอร์” บล็อกเชนซื้อขายพลังงาน ล่าสุด เอ็กโก กรุ๊ป มีแผนนำเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงได้เข้าลงทุนในสตาร์ทอัพ เพียร์ พาวเวอร์ (PeerPower) ถือเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการให้บริการระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding Bond) ในสัดส่วน 24.24% เพื่องพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน รองรับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยได้ดำเนินการลงทุนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้  เพียร์ พาวเวอร์ อยู่ระหว่างพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการด้านการเงินในธุรกิจของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน (Energy Trading Platform) เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคการกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน (Decentralized Energy) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะร่วมมือกับเพียร์ พาวเวอร์ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล (Data Center) ของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป

“เราหาโอกาสตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ การลงทุนครั้งนี้เป็นงบประมาณที่ไม่มากมายอะไร เพื่อดูในตลาดที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ๆ จึงดูหลายช่องทาง ว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ในธุรกิจไฟฟ้า เพราะเมื่อดำเนินธุรกิจจะมีการแบ่งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อหาอากาศในการลงทุนใหม่ๆ ตอบรับกับยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น จึงกำหนดตัวเลขงบประมาณตายตัวไม่ได้ ทั้งนี้ ปี 2565 เอ็กโก กรุ๊ปคาดว่าใช้เงินลงทุนราว 30,000 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม จากการที่ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมมือกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้ง บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER COMPANY LIMITED) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2564 ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนบริษัทวันที่ 13 ก.ย.2564 โดยกฟผ.ถือหุ้น 40% ส่วนเอ็กโก กรุ๊ป กับ ราช กรุ๊ป ถือสัดส่วนคนละ 30% ตามวงเงินลงทุนในบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด รวม 2,960 ล้านบาท โดยเป็นเงินทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 150 ล้านบาท และจะทยอยลงทุนเพิ่มเติมจนครบจำนวนในระยะเวลา 5 ปีนั้น

“จริงๆ แล้วกลุ่มบริษัทฯ จะเน้นไปลงที่อินโนพาวเวอร์ เป็นตัวหลักแต่ขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย และเพื่อไม่ให้เสียโอกาส จึงเข้าไปลงทุนตรงนี้ก่อนในกลุ่มสตาร์ทอัพและไม่ห่างไกลกับทั้งธุรกิจสื่อสาร มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เป็นพื้นฐานในการต่อยอดในธุรกิจพลังงาน”

สำหรับ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ทอัพในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 มีธุรกิจหลักคือการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงด้วยการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุน โดยเชื่อมต่อนักลงทุนกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งนี้ เพียร์ พาวเวอร์ เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการระบบคราวด์ฟันดิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในปี 2562