ออมสินกาง 5 แผนงานปี 65 ลดความเหลื่อมล้ำ

ธนาคารออมสินกางแผนงานปี 65 ตั้งเป้าหมายช่วยรายย่อยและกลุ่มฐานราก เข้าถึงแหล่งเงินทุน เตรียมตั้งบริษัทลูก รุกสินเชื่อรับขายฝากที่ดิน ดอกเบี้ยต่ำ 8.99% โชว์กำไรปี 64 ทะลุ 2.6 หมื่นล้าน

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ ปี 2565 ธนาคารยังคงเดินหน้าทำภารกิจช่วยเหลือสังคมที่เป็นรูปธรรม ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนและภาคธุรกิจตามนโยบายรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้จุดยืนธนาคารเพื่อสังคม ด้วยเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นธรรม ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน 5แผนงาน ประกอบด้วย 

1) การสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยสร้างทักษะอาชีพ สนับสนุนเงินทุน และช่องทางการสร้างรายได้ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องออกจากการจ้างงานจากวิกฤติโควิด 2) โครงการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก มุ่งเน้นสร้างกลไกเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มฐานราก โดยให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 8.99-9% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา และหากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี  2565 

3) พัฒนา Digital Lending ให้สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอป MyMo ให้สมบูรณ์ขึ้น 4) ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสินเพื่อการเกษียณ ยกระดับการส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มฐานรากมีความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย และ 5) การขาย หรือ โอนหนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น ซึ่งคาดว่ากฎกระทรวงจะผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับภายในปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 คาดว่าจะมีกำไรมากกว่าปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีกำไร 26,000 ล้านบาท ธนาคารได้นำกำไรไปช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท และช่วยเหลือประชาชนจำนวนกว่า 2.16 ล้านคน แบ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องผ่านสินเชื่อกว่า 3.5 ล้านราย วงเงินรวมกว่า 220,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้  มี 2.61 ล้านคน เป็นลูกค้ารายใหม่ ที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อ หรือ เป็นกลุ่มที่มีเครดิตต่ำ หรือเคยถูกปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น

นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐได้สูงสุดในรอบ 3 ปี จำนวน 15,978 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง ส่วนการตั้งสำรอง ณ สิ้นปี 64 คาดว่าจะมากกว่า 36,509 ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่าปี 2562 ที่มีสำรองเพียง 4,075 ล้านบาท โดยทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นสามารถรองรับการเกิดหนี้เสีย หรือ NPLs ได้ถึง 50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ 2.97 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.55 ล้านล้านบาท สินเชื่อ 2.26 ล้านล้านบาท ระดับ NPLs อยู่ที่ 2.56%  และ BIS Ratio อยู่ที่ 15.82%