AJA ประกาศลงทุนเหมืองบิตคอยน์ พร้อมเพิ่มทุน 867.04 ล้านหุ้น

AJA ประกาศลงทุนเหมืองบิตคอยน์ พร้อมเพิ่มทุน 867.04 ล้านหุ้น

บอร์ด AJA ไฟเขียวลงทุนธุรกิจเหมืองบิตคอยน์ หวังสร้างรายได้สม่ำเสมอระยะยาวแก่บริษัท เบื้องต้นคาดรับรู้รายได้ธุรกิจใหม่ไตรมาส 1/65 พร้อมเสนอผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน 867.04 ล้านหุ้น

นางปรางทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เลขานุการ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ จะช่วยสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และช่วยให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์จำนวน 200 เครื่อง จัดเตรียมระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 90.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยสั่งซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกบิตคอยน์ที่ขุดได้ โดยรับรู้รายได้ด้วยมูลค่ายุติธรม ณ วันที่ได้มา และบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา) หักด้วย ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายบิตคอยน์ที่ขุดได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด และ/หรือ ถือครองไว้เพื่อโอกาสในการรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,704,590.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 623,815,477.60 บาท เป็น 710,439,600.10 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 867,045,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ

(1) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (AJA-W4) และ

(3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (AJA-W3)

ทั้งนี้ AJA-W4 จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 578,030,600 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 2 หน่วย

ขณะที่การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบ่งเป็น (1) จำนวนไม่เกิน 289,015,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 ม.ค.2565

(2) จำนวนไม่เกิน 578,030,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

(3) จำนวนไม่เกิน 119,721,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อนึ่ง บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ.2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 427/2 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150