ธ.ก.ส.เริ่ม ’จ่าย’ ส่วนต่างข้าว - ยาง 9 ธันวาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกร

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ระบุ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกรทั้งข้าว และยางพาราในส่วนของงวดที่ตกค้าง และงวดถัดไปจนครบโครงการ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์