ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง กำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล-wallet

ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง กำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล-wallet

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า” ถึง 31 ธ.ค. 64

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น(เฮียริ่ง)ร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของลูกค้า

รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด

 

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 มีมติเห็นชอบทบทวนหลักการที่กำหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานที่ดี และมีความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระทำความผิด

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนการให้บริการ โดยต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) กำหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าต้องมีระบบการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (key management) เพื่อการจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนเจ้าของบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบหลักการในการกำกับดูแลเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าสำหรับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

ทั้งนี้  ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางกำกับดูแลดังกล่าวไว้ที่เวบไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=767    ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เวบไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์