CRC ทุ่ม 4.5 พันล้าน ถือหุ้น Grab หวังต่อยอดธุรกิจในอนาคต

CRC ทุ่ม 4.5 พันล้าน ถือหุ้น Grab  หวังต่อยอดธุรกิจในอนาคต

CRC เผย บริษัทย่อย Hillborough Group ซื้อหุ้น Porto WW มูลค่า 67% มูลค่าไม่เกิน 4.5 พันล้าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Grab คาดทำรายการเสร็จธ.ค.64 หวังช่วยต่อยอดธุรกิจในอนาคต

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 OAL Holding Limited (OAL) ได้ใช้สิทธิขายคืนหุ้น Porto Worldwide Limited (Porto WW) จำนวน 133,545,740 หุ้น คิดเป็น67.0% ในราคาที่ตกลงกันไว้ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 11ธันวาคม 2562 (สัญญาซื้อขายหุ้น) ให้แก่ HillboroughGroup ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ การได้หุ้น Porto WW โดย Hillborough Group ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าวต่อนักลงทุนในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรกของบริษัทแล้ว

โดยมีรายละเอียดของการซื้อหุ้นตามภาระผูกพันของสัญญา ดังนี้
วันที่คาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ : ภายในเดือนธันวาคม 2564                                     

ทุนจดทะเบียนของ Porto WW : 199,322,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 

มูลค่าการลงทุน : ไม่เกิน 4,500 ล้านบาท (คำนวณตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ)
 

สัดส่วนการลงทุน : 133,545,740 หุ้น คิดเป็น 67% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Porto WW
 

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้น :กระแสเงินสดภายในของบริษัฯ และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารประเภทธุรกิจลงทุนในบริษัท แกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)จำกัด สัดส่วน 40%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอีโคชิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง  เนื่องจาก Grab เป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริการออนไลน์สู่ออฟไลน์ที่มีการเติบโตและมีการขยายการให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย Grab มีบริการที่หลากหลายและครบถ้วนทั้งบริการส่งอาหาร บริการเดินทาง บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการ การเงิน ที่จะส่งเสริมและผลักดันองค์กรให้เป็น Digital Retail อย่างสมบูรณ์แบบ และช่วยในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคต

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Grab ถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Decacorn รายแรกของอาเซียน (บริษัท สตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป) เซ็นทรัล รีเทล ตัดสินใจลงทุนใน Grab  เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Grab Superapp ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับในประเทศไทย เซ็นทรัล รีเทล เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญกับ Grab มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเปิดธุรกิจในประเทศไทย จนทำให้ Grab ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มการบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจ บริการเดินทาง บริการส่งอาหาร บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการทางด้านการเงิน

เราจะนำเอาความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายมาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนไทยทุกคน วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและความภาคภูมิใจที่เราได้มีพันธสัญญาร่วมกัน เพื่อยกระดับวงการค้าปลีกและบริการของไทย ร่วมผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง เรามีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน