โค้งสุดท้าย! ขยายวงเงิน สินเชื่อ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการ

โค้งสุดท้าย! ขยายวงเงิน สินเชื่อ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการ

โค้งสุดท้าย! ขยายวงเงิน "สินเชื่อ สปส." ให้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป เพิ่มขอสินเชื่อได้ถึง 30 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ให้สามารถรักษาการจ้างงานให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เล็งถึงความจำเป็นของสถานประกอบการขนาดใหญ่ให้เข้าถึงสินเชื่อในจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจและจำนวนลูกจ้างของสถานประกอบการ ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ.2563 – 2564) หรือ "สินเชื่อ สปส."  โดยร่วมกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ขยายวงเงินสินเชื่อสำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน ให้สามารถขอสินเชื่อได้ถึง 30 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15 ล้านบาท

ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการขยายวงเงินสินเชื่อให้กับสถานประกอบการ 3 แห่ง คือ

  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน)

โค้งสุดท้าย! ขยายวงเงิน สินเชื่อ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ย 

  • การขอสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.75 ต่อปี คงที่ 3 ปี
  • กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี คงที่ 3 ปี

 

ข้อกำหนดของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงจะต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "สินเชื่อ สปส." กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการนำไปติดต่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

หรือพิมพ์หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการในระบบ e-service ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp และเลือกหัวข้อ “ขอหนังสือรับรอง (โครงการ "สินเชื่อ สปส.")” หรือสแกน QR code

โค้งสุดท้าย! ขยายวงเงิน สินเชื่อ สปส. เสริมสภาพคล่องสถานประกอบการ