กนอ.โชว์ 3 โครงการขานรับเศรษฐกิจ "BCG Model"

กนอ.โชว์ 3 โครงการขานรับเศรษฐกิจ "BCG Model"

กนอ. ลุย 3 โครงการขานรับ "BCG Model" จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้าโครงการสมาร์ทอีโค ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน หนุนสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า ขณะนี้ กนอ. มีการดำเนิน 3 โครงการเพื่อสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 โดยมุ่งเน้นส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

โครงการแรกได้ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) สอดคล้องกับแนวคิด BCG Model สะท้อนผลการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งคุณลักษณะที่สำคัญของ Eco Factory ได้แก่ มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์หรือมีของเสียเกิดน้อยที่สุด ใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน การดำเนินกิจกรรมที่น่าเชื่อถือ เกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรอบ 

โดย กนอ. สนับสนุนที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งร่วมมือกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กนอ.โชว์ 3 โครงการขานรับเศรษฐกิจ "BCG Model" สำหรับโครงการที่ 2 เป็นโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดของเสีย และหมุนเวียนทรัพยากรเหลือใช้มาใช้เป็นวัตถุดิบ (Waste as a resource) สำหรับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย กนอ.จะสนับสนุนที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ ในการลดการเกิดของเสียและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ในโรงงาน

และโครงการที่ 3 กนอ. สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดย กนอ. จะสนับสนุนที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำกับโรงงานอุตสาหกรรม สำรวจและประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก

“ผลสำเร็จของโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางและอิฐประดับจากตะกอนชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Upcycling product) จากเปลือกลูกอมในโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูดซับกลิ่น จากระบบบำบัดอากาศเสียด้วยคาร์บอน (Activated carbon) และการพัฒนาเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ.” นายวีริศ กล่าว