ปศุสัตว์คุมเข้ม ’โควิด’ ลามสัตว์สู่คน

กรณีการพบเชื้อไวรัสโควิดในสุกร สามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน กรมได้เตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเฝ้าระวัง

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สรวิศ ธานีโต ระบุ กรณีการพบเชื้อไวรัสโควิดในสุกร สามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน กรมได้เตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในภาคปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรทั้ง 5 สายพันธุ์

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์