"พิชญ์ โพธารามิก" ขายหุ้น MONO  2 ล้านหุ้น เหลือถือ 59.94%

"พิชญ์ โพธารามิก" ขายหุ้น MONO  2 ล้านหุ้น เหลือถือ 59.94%

"พิชญ์ โพธารามิก" ขายหุ้น MONO  2 ล้านหุ้น หรือ 0.0576% ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้เหลือถือ 2,080.82 พันล้านหุ้น หรือ 59.94% ซึ่งเมื่อเดือนก.ย.64 ได้ขายหุ้นออกมาจำนวน 5.5ล้านหุ้น

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ นายพิชญ์ โพธารามิก ขายหุ้น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)หรือ MONO  

 วันที่  18  พ.ย. 2564  จำนวน  2 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น0.0576% จากก่อนหน้านี้ถือหุ้นจำนวน 2,082,820,080 หุ้น หรือ60.0054%  ซึ่งภายหลังจากการขายหุ้นดังกล่าว นายพิชญ์ เหลือถือหุ้นจำนวน 2,080,820,080 หุ้น  หรือคิดเป็น 59.9477%


อนึ่งเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2564 นายพิชญ์ ได้ขายหุ้น MONO ออกมาจำนวน 5,500,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1584% ทำให้ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวเหลือถือ 2,253,450,880 หุ้น หรือคิดเป็น 64.9212%