RATCH ไตรมาส 3 ปี 64 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1,438.11 ล้านบาท

RATCH ไตรมาส 3 ปี 64 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 1,438.11 ล้านบาท

“ราช กรุ๊ป” เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 64 กำไรสุทธิ 1,438.11 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 1,722.22 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจาก FX จากสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

นางวดีรัตน์  เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1,438,113 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 1,722,225 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจาก FXจากสกุลเงินเหรียญออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ

ในงวด 9 เดือนของปี 2564 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 5,648.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจานวน 1,491.60 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น และภาษีเงินได้ลดลง ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจาก FX ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 มีกาไรจานวน 5,602.43 ล้านบาท คิดเป็นกาไรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,500.72 ล้านบาท