หอการค้าฯ ‘ขานรับ’ นำเข้าแรงงานแก้วิกฤติ

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงแรงงานในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงแรงงานในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายการนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องแยกออกเป็น 3 ส่วน

คือ 1.ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงาน  2.ค่าใช้จ่ายในการนำเเข้าแรงงาน เช่น วีซ่า  และ 3 .ค่าใช้จ่ายในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในส่วนนี้รััฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน 2 เข็ม เอกชนเห็นด้วย  ส่วนการในชวงที่ต้องมีการกักตัวและมีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้งๆ1,300 บาท รวม 2,600 บาท โดยให้นายจ้างหรือสถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งตรงนี้เห็นด้วยเช่นกันเพราะเอกชนเป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าว  

ส่วนสถานที่กักตัวต้องเป็นศูนย์ที่รัฐบาลเป็นผู้จัดให้ ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณสุข ค่าทิ้งขยะ เป็นต้น จะต้องคำนวณว่า ต่อวันมีค่าใช่จ่ายเท่าไร ซึ่งจะทำให้เอกชนสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ 

นอกจากนี้รัฐบาลจะต้องใช้พ.ร.บ.ควบคุมโรค มาใช้แทนพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการย้ายงานของแรงงานต่างด้าวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด เนื่องจากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เปิดช่องให้แรงงานสามารถย้ายงานได้หรือย้ายงานข้ามจังหวัดได้ ซึ่งหากยังคงเปิดช่องนี้ได้ก็จะให้เอกชนที่ใช้จ่ายในเรื่องของการนำแรงงานต่างด้าวททำงานก็สูญเสียประโยชน์ ดังนั้นอยากให้นำพ.ร.บ.ควบคุมโรค มากำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานที่ย้ายที่ทำงาน