CPF คว้า 5 รางวัล Asian Excellence Awards 2021

CPF คว้า 5 รางวัล  Asian Excellence Awards 2021

ซีพีเอฟ คว้า 5 รางวัลระดับสากล The 11th Asian Excellence Awards 2021 สะท้อนการดำเนินธุรกิจมาตรฐานระดับสากล ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้า 5 รางวัลระดับสากล The 11th Asian Excellence Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงและเอเชียที่มุ่งเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมโลก 

ประกอบด้วย  1.รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”(Asia’s Best CEO) แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ สะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรลุเป้าหมายในการเติบโตที่เสริมสร้างความสมุดทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”(Asia’s Best CFO) แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน จากความสามารถบริหารการเงินและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และจัดการหนี้สินเพื่อเพิ่มโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงการดำเนินงาน ด้านการเงินและการบริหารเงิน การวางแผนธุรกิจ และการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ 

 

3. รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”(Best Investor Relations Professional)

แก่ นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัทและหัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และตลาดทุน ซีพีเอฟ พิจารณาจากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียม และทันเวลา ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์

 

4. รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สะท้อนมาตรฐานความโปร่งใสและความยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล นอกเหนือจากรายงานประจำงวดที่ส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว ยังเพิ่มการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกประเด็น

 

5. รางวัล “ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”(Best CSR Company)   แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จากการที่ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนที่ดำเนินการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินนโยบาย 3 เสาหลักความยั่งยืน อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน รวมถึงการปกป้องและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วย 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้พนักงานอย่างสูงสุด สร้างโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ร่วมสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างไม่หยุดชะงัก

 

 

สามารถผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยอย่างเพียงพอรองรับความต้องการผู้บริโภค  และเป็นภาคเอกชนรายแรกๆ ที่ได้นำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารปลอดภัย ช่วยเหลือและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่สังคมไทย  

 

ผ่านโครงการ "CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19" มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ "ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19" ส่งมอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยกลุ่มเปราะบาง และแรงงานต่างชาติ แล้วหลายล้านแพ็ค

รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเคียงข้างคนไทยไปด้วยกัน

 

ในปีนี้ ซีพีเอฟยังประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน "CPF 2030 Sustainability in Action" เน้นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง องค์การสหประชาชาติ (UN) ขับเคลื่อนภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ภายใต้ 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และ ดิน น้ำ ป่าคงอยู่ 

สร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริมสังคมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  ( SDGs ) ครบ 17 เป้าหมาย  

  

รางวัล Asian Excellence Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นิตยสาร Corporate Governance Asia มอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยม เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้เกียรติแก่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดีในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่สนใจของนักลงทุน ครอบคลุม

รางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีการบริหารจัดการด้านการเงิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์ต่อนักลงทุนอันดีเยี่ยมในระดับสากล