ONEE เปิดเทรดวันแรก 10.00 บาท เหนือจอง 17.65%

ONEE เปิดเทรดวันแรก 10.00 บาท เหนือจอง 17.65%

ONEE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ราคาเปิดเทรด 10.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 17.65% จากราคาจองซื้อ 8.50 บาทต่อหุ้น

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (5 พ.ย.2564) เป็นวันแรก โดยเปิดตลาดที่ 10.00 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.50 บาท หรือ 17.65% จากราคาจองซื้อ 8.50 บาทต่อหุ้น

ONEE เป็นบริษัทในกลุ่มจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ (Content Creator) คุณภาพที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ได้แก่

โทรทัศน์ (เจ้าของช่อง  ONE31  และตัวแทนการตลาดช่อง GMM25) วิทยุ Social Media และ OTT platform ทั้งของกลุ่มบริษัทและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทำให้สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ ONEE เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์สื่อและความบันเทิงที่ได้รับความนิยมระดับแนวหน้าของประเทศ

ONEE มีทุนชำระแล้ว 4,762.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 496.25 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน  476.25 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมของบริษัท ซีเรนิโอ จำกัด  20.00  ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท บุคคลที่มีความสัมพันธ์  ของบริษัท และพนักงานบริษัท วันที่ 20-21, 25-26 ต.ค.2564

และเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 28-29 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2564  ในราคาหุ้นละ  8.50 บาท  คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 4,218.15  ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน  4,048.13 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 20,240.63 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ONEE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถือหุ้น 40.04% 2) GRAMMY  ถือหุ้น 25.02% และ 3) กลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 13.49% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 23.20 เท่า โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ 1 ก.ค.2563 - 30 มิ.ย.2564) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ ONEE มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทในงบเฉพาะกิจการ (ณ 30 มิ.ย.2564 ยังมีขาดทุนสะสม 148.86 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้จนกว่าจะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดผลขาดทุนสะสมดังกล่าวจะสิ้นสุดไปภายในไตรมาส 4 ปี 2564)