สคร.เร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี65

สคร.เร่งรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนปี65

สคร.เตรียมพร้อมแผนเร่งรัดการลงทุนรัฐวิสาหกิจในปีงบ 65 ซึ่งมีแผนเบิกจ่ายให้ได้ 95% ของวงเงิน 3.14 แสนล้านบาท ขณะที่ ผลเบิกจ่ายงบลงทุนปี 64 ยังมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟไทย-จีน รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร และ การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ สคร. ได้เตรียมความพร้อมในการติดตามรัฐวิสาหกิจให้เร่งจัดทำแผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2565 แล้ว โดยรัฐวิสาหกิจที่ สคร. กำกับดูแล 43 แห่ง มีวงเงินลงทุน จำนวน 314,486 ล้านบาท แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน 167,317 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จำนวน 147,169 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน

สำหรับการติดตาม การเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2564 ตามปกติ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 260,609 ล้านบาท หรือคิดเป็น 92% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการแล้วจำนวน 34 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 145,465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 83% ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564) จำนวน 9 แห่ง เบิกจ่ายจริงสะสม 115,145 ล้านบาท หรือคิดเป็น 105% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม

อย่างไรก็ดี สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของ รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อ - รังสิต ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ของ กฟน. งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 ของ กฟผ.

ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ของ รฟท. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ในปีที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐวิสาหกิจจะประสบปัญหาจากการประกาศปิดไซต์งานก่อสร้างและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สคร. ได้มีการกำกับและติดตามความคืบหน้าและสภาพปัญหาในการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและได้มีการเข้าพบรัฐวิสาหกิจเพื่อผลักดันการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุดการดำเนินการปี 2564 แล้ว มีประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงขึ้น รวมถึง สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมได้สูงกว่าปี 2563 จำนวน 44,682 ล้านบาท