EKH ทุ่ม 165 ล้าน ลงทุน เดอะคลีนิกค์ฯ เขยายอาณาจักรธุรกิจเสริมความงาม

EKH ทุ่ม 165 ล้าน ลงทุน เดอะคลีนิกค์ฯ เขยายอาณาจักรธุรกิจเสริมความงาม

"เอกชัยการแพทย์" ทุ่มงบ 165 ล้านบาท เข้าถือหุ้น "เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม" จำนวน 16 ล้านหุ้น คิดเป็น 10% เดินเครื่องลุยธุรกิจการแพทย์-สุขภาพด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม ขยายฐานธุรกิจติดปีก เสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันและรายได้ให้กับบริษัทเติบโตอย่างมั่น

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) (CLINIC)

 โดยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขาย คือ บริษัท ทีเคคิวเอช แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (TKQH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ CLINIC จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วใน CLINIC โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้รวม 165,000,000 บาท (การเข้าลงทุนใน CLINIC) โดยบริษัทฯ จะเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CLINIC ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ


สำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ  เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม นั้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจากการที่ "เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม" ประกอบธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงาม และการดูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ได้แก่ การให้บริการด้านการรักษาโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม ลดน้ำหนัก ดูแลรูปร่าง ศัลยกรรม Wellness และการฟื้นฟูสุขภาพ ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 29 สาขา และอยู่ระหว่างการขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต   บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว
 


“ความร่วมมือระหว่าง EKH และเดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจาก CLINIC มีผลการดำเนินงานที่ดี อีกทั้งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้สามารถขยายฐานธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของทรัพย์สิน ผลกำไร และกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ” 
   

นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า EKH  คือพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ จะช่วยสร้างการเติบโตและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในการผลักดันและส่งเสริมแผนการขยายธุรกิจทุกภาคส่วนของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นถือเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างมาก ซึ่งCLINIC มีแผนจะขยายธุรกิจออกไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
ปัจจุบัน เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม มีทุนจดทะเบียนจำนวน 110,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 80,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท