BGRIM ลงทุนโรงไฟฟ้าความร้อน 2 โครงการขนาด 120 และ 240 เมกะวัตต์

BGRIM ลงทุนโรงไฟฟ้าความร้อน 2 โครงการขนาด 120 และ 240 เมกะวัตต์

BGRIM เตรียมเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 120 เมกะวัตต์ และ 240 เมกะวัตต์ คาดการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ UVBGP ใน E-COGEN จะเสร็จในปี 2564 สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ว่า บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) บริษัทร่วมของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของ บริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (E-COGEN)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP)

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 74.5%ในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (PPTC) และในสัดส่ว100% ในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Cogeneration Power Plants) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการละ 90 เมกะวัตต์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี

โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งโดยประมาณและข้อมูล ดังนี้

บริษัท PPTC 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง ไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง) สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ.มีนาคม 2559

บริษัท SSUT 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง) สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับ กฟผ.ธันวาคม 2559

  

สำหรับ  การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (completion) เมื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วน ซึ่งคาดการณ์ว่าการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ UVBGP ใน E-COGEN จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564

การเข้าลงทุนของ UVBGP ใน PPTC และ SSUT ข้างต้น เป็นการเสริมศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์ ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (SPP) และยังสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจและการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ บี.กริม เพาเวอร์ ในพื้นที่อุตสาหกรรม