“กกพ.” ผนึก “แรงงาน” ยกระดับฝีมือช่างติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

“กกพ.” ผนึก “แรงงาน” ยกระดับฝีมือช่างติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

“กกพ.” ผนึก “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” หนุนการใช้พลังงานสะอาด จัดอบรมยกระดับฝีมือช่างติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการ "คนบันดาลไฟปี 2"

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า การใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน หรือ Clean Energy For Life เป็นโครงการรณรงค์สื่อสารของ กกพ. ภายใต้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) ปีพ.ศ.2563 ที่มุ่งหวังสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานของประชาชนผู้ใช้และผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งพลังงานสะอาด (Clean Energy) ในที่นี้หมายถึง พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามที่ผลิต และใช้อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ประชาชนสามารถวางใจ และมั่นใจได้ว่า พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นพลังงานสะอาดจากการที่ กกพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกํากับดูแลกิจการพลังงานทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมดุล มีมาตรฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ กํากับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งสริมการแข่งขันที่เหมาะสมเป็นธรรม สามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้สูงสุด

ทั้งนี้ ภายใต้โครงการรณรงค์สื่อสารของกองทุนฯ ทั้งหมดในปีนี้ได้หยิบยกประเภทพลังงานทดแทนและหัวข้อสื่อสารที่สําคัญที่จะแสดงถึงตัวอย่างของพลังงานสะอาด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวมวล และชีวภาพ (Bio Energy) และพลังงานขยะ (Waste to Energy) พร้อมไปกับการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ผ่านชุดความรู้ใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ที่จะสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และนําไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้การร่วมแสดงความคิดเห็น การเชื่อมโยง เครือข่ายส่งต่อความรู้ ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านพลังงานงานสะอาด และจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น เชื่อมโยงทุกระดับ จากครัวเรือนสู่ชุมชน สู่สังคมโดยรวม และสู่ระดับโลกบนเส้นทางสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันจึงเป็นที่มาของการเกิดกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟภายใต้โครงการคนบันดาลไฟในปีนี้

“กกพ.” ผนึก “แรงงาน” ยกระดับฝีมือช่างติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม กกพ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำโครงการคนบันดาลไฟปี2 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ หนึ่งในหลักสูตรที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟ โดยผู้รับการฝึกจะได้รับความรู้ ทักษะ ความปลอดภัยในขณะปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ สามารถออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ตรวจซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างถูกวิธี

สำหรับการอบรมช่างบันดาลไฟในครั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิ์ในการอบรมกว่า 400 คน ผ่านหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วทุกภาคของประเทศ โดยล่าสุดจัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี มีช่างที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมยกระดับฝีมือช่างบันดาลไฟจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายภายใต้นโยบายที่อยากให้คนไทย ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม