ตลท.สั่ง 10 หุ้นแม่-ลูกติดแคชบาลานซ์ พร้อมกำกับ AJA ขั้นสูงสุด

ตลท.สั่ง 10 หุ้นแม่-ลูกติดแคชบาลานซ์ พร้อมกำกับ AJA ขั้นสูงสุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง 10 หุ้นแม่-หุ้นลูก เข้าข่ายหลักทรัพย์กำกับการซื้อขายขั้นแรก พร้อมเพิ่มมาตรการกำกับ AJA ขั้นสูงสุด มีผล 25 ต.ค. - 3 ธ.ค.64 พร้อมขยายเวลาดำเนินการ HPT-WIN ระหว่าง 25 ต.ค. - 12 พ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยหลักทรัพย์เข้าข่ายกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 โดยให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (Cash Balance) ได้แก่ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) AF, บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) BROOK, ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ BROOK-W5 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5, ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ BROOK-W6 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 6,

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ BROOK-W7 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7, บริษัท ช ทวี จํากัด (มหาชน) CHO, บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จํากัด (มหาชน) KKC, บริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) MORE, ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มอร์ MORE-W2 และ บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) UMI มีผลตั้งแต่ 25 ต.ค. - 3 ธ.ค.2564

รวมถึงขยายช่วงดำเนินการขั้นที่ 1 กับ บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จํากัด (มหาชน) HPT และ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากัด (มหาชน) WIN มีผลตั้งแต่ 25 ต.ค. - 12 พ.ย.

นอกจากนี้ ประกาศหลักทรัพย์เข้าข่ายกำกับระดับ 3 โดยห้าม Net Settlement ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) AJA และ ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ AJA-W3 25 ต.ค. - 3 ธ.ค.