เปิดแนวทางช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้รับผลกระทบ สั่ง’ปิดเอเชียประกันภัย’

เปิดแนวทางช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้รับผลกระทบ สั่ง’ปิดเอเชียประกันภัย’

คปภ.วาง3มาตรการช่วยเหลือ หลังสั่งปิดเอเชียประกันภัย ส่งกองทุนประกันวินาศภัยดูแลกลุ่มที่มีความเสียหายแล้ว อีกทั้งมอบส่วนลดค่าเบี้ยให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันโควิด และคืนเบี้ยกรมธรรม์ทุกประเภทให้ใช้เป็นเงินสด สามารถซื้อความคุ้มครองใหม่ผ่าน13บ.ประกันร่วมโครงการ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ได้วางมาตรการช่วยเหลือ ผู้เอาประกันภัย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งปิดเอเชียประกันภัย ใน3กรณีครอบคลุมผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม ได้แก่ 

1.ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว

2. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

3. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

สำหรับทั้ง 3 กลุ่มผู้เอาประกันภัยและประชาชนที่ได้รับผลกระทบสั่งปิดเอเชียประกันภัย จะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1.ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว

-ยื่นเรียกร้องความเสียหายแล้ว กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

-ยังไม่ได้ยื่นเรียกร้องความเสียหาย                               ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัย จะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

เปิดแนวทางช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้รับผลกระทบ สั่ง’ปิดเอเชียประกันภัย’

 


 

2.ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
-สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่าในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาท เบี้ยประกันภัย 300 บาท 

-นำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการโดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท
ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

3.ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้
-ขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัยโดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่
-นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยจาก 13 บริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

 

เปิดแนวทางช่วยเหลือ 3 กลุ่มได้รับผลกระทบ สั่ง’ปิดเอเชียประกันภัย’
 

สามารถรับชมงานแถลงข่าวเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจประกันภัย (เอเชียประกันภัย) ได้ที่นี่