ชาวสวนพิษณุโลกใช้ ‘โดรน’ เพิ่มมูลค่ามะม่วง

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเนินมะปราง พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ยกระดับผลผลิต ใช้โดรนแทนแรงงานเพิ่มคุณภาพมะม่วง ขายได้ราคาดีทั้งในประเทศและส่งออก

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สามารถขายมะม่วงได้ตามปกติ เพราะไม่มีพ่อค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมารับซื้อ ทำให้ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทุนซื้อปัจจัยการผลิตในปีต่อไป 

ประธานกลุ่มแม่บ้านมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ ชลธิชา ช่างประดิษฐ์ บอกว่า กลุ่มฯได้เข้าร่วมโครงการใหญ่ ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับแปลงด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงการตลาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 2.9 ล้านบาทจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ต่างๆ เช่นโดรน ห้องเย็นแช่ผลมะม่วง ตะกร้าพลาสติก เพื่อให้ผลผลิตมะม่วงมีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการใช้สารเคมี แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถค้าขายโดยตรงกับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การจัดซื้อโดรน เพราะมีความสำคัญและจำเป็นมากในปัจจุบัน เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถทดแทนแรงงานสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุ และทดแทนแรงงานที่มีค่าแรงสูง ทำให้ลดต้นทุนได้ และยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ขายได้ในราคาดี เพราะควบคุมโรคและแมลงได้ดี ทำให้กลุ่มฯมีเงินทุนหมุนเวียน มีสภาพคล่องทางการเงิน