BC ขายหุ้น "บูทิค แอสเซ็ทส์" รับเงิน 200.18 ล้านบาท

BC ขายหุ้น "บูทิค แอสเซ็ทส์" รับเงิน 200.18 ล้านบาท

"บูทิค คอร์ปอเรชั่น" ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำนวน 4.48 แสนหุ้น หรือ 51% รับค่าตอบแทนราว 200.18 ล้านบาท คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จ ต.ค.64

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนายเอกณัฐ อึ๊งภากรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 ได้มีมติอนุมัติให้ มิดเทียร์ โฮลดิ้งส์ มอริเชียส แอลทีดี (MTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 51 ทำการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ MTH ถืออยู่ใน บริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (BA) จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BA ให้แก่ บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย BA เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงโรงแรมชิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในเดือน ต.ค.2564 ภายหลัง MTH จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน BA จำนวนทั้งสิ้น 448,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BA ให้แก่ บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 200,186,002 บาท โดยค่าตอบแทนจากการขายหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการปรับราคาตามสัญญาซื้อขายหุ้น หลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ BA แล้ว BA จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ