แรงงานรัฐวิสาหกิจยื่น 6 ข้อแก้น้ำมันแพง

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคสรท. ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้แก้ไขราคาพลังงานที่แพงขึ้น

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สาวิทย์ แก้วหวาน ระบุ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคสรท. ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขอให้แก้ไขราคาพลังงานที่แพงขึ้น โดยยื่น 6 ข้อเสนอ เช่น เลิกการอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นประเทศสิงค์โปร์  เลิกการเก็บภาษีที่ซ้ำซ้อนและยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งขอให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานทางเลือกในราคาถูก และนำกิจการด้านพลังงานกลับมาเป็นของรัฐเช่นเดิม