คปภ.เผยวินาศภัยครึ่งปีแรกCARลด 3.24% ย้ำใช้แหล่งเงินกู้ให้เหมาะสม

คปภ.เผยวินาศภัยครึ่งปีแรกCARลด 3.24% ย้ำใช้แหล่งเงินกู้ให้เหมาะสม

คปภ. เผยครึ่งแรกปี 64 ประกันวินาศภัย คาร์เรโชที่ 306.75% ลดลง 3.24% จากปี 63 พบใช้เงินทุนจากการกู้ยืมกว่า 63% หรือ กว่า 1.7 เท่าของส่วนเจ้าของ  ย้ำเดินหน้าธุรกิจในอนาคต ใช้นโยบายใช้เงินทุนจากแหล่งกู้ยืมที่เหมาะสม

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.รายงานสถานการณ์การเงินและระดับเงินกองทุนเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งระบบ ณ ไตรมาส 2 ปี 2564  เทียบกับปี 2563 พบว่า รายการสินทรัพย์รวม อยู่ที่ 500,538 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 3.57% , รายการหนี้สินรวม อยู่ที่ 318,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.94%  และรายการส่วนของเจ้าของ อยู่ที่ 182,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.67% 

ในส่วนของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio :CAR) อยู่ที่ 306.75%  ลดลง 3.24% จากปี 2563  อยู่ที่ 324.21% แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูง 

 

ทั้งนี้ จากอัตราส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของปี 2563 เท่ากับ 63.93 % และไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 63.54% ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ สะท้อนว่า จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีอยู่ ยังมีการใช้เงินทุนจากการกู้ยืมกว่า 63% 

และอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของรวมของปี 2563 เท่ากับ 1.77 และ ไตรมาส 2 ปี 2564 เท่ากับ 1.74  ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ สะท้อนว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยใช้เงินทุนจากการกู้ยืมคิดเป็น กว่า 1.7 เท่า ของส่วนของเจ้าของ  ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในอนาคตอาจต้องพิจารณาการใช้นโยบายการใช้เงินทุนจากแหล่งการกู้ยืมให้เหมาะสม

 “คปภ.ให้บริษัทประกันเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความมั่นคงและมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทประกัน