‘น้ำท่วมบ้าน’ ขอ ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สูงสุด 1 ล้านบาท ต้องทำอย่างไร ?

‘น้ำท่วมบ้าน’ ขอ ‘สินเชื่อ’ จาก ‘ออมสิน’ สูงสุด 1 ล้านบาท ต้องทำอย่างไร ?

เปิดรายละเอียด "สินเชื่อ" จากธนาคาร "ออมสิน" สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ "น้ำท่วม" หรือ "น้ำท่วมบ้าน" จากพายุ "เตี้ยนหมู่" วงเงินสูงสุด 5 แสนบาท พร้อมช่องทางในการลงทะเบียน

ธนาคาร "ออมสิน" ปล่อย "สินเชื่อ" สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ "น้ำท่วม" จากพายุ "เตี้ยนหมู่" สำหรับบุคคลทั่วไป วงเงินสูงสุด 5 แสนถึง 1 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมบ้านหรือใช้เพิ่มสภาพคล่องจากผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมสินเชื่อโครงการที่เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดขอสินเชื่อได้ โดยก่อนที่จะขอสินเชื่อดังกล่าว ควรทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

อ่านข่าว : "นายกฯ" ช่วยธุรกิจ SMEs ผู้มีรายได้น้อย ออมสิน เด้งรับ ผุดสินเชื่อ 4 แสนล้าน

 1. สินเชื่อเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ 

1.1) คุณสมบัติผู้กู้ผู้ประสบภัยพิบัติ 

- เป็นผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบอัคคีภัย

- มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

1.2) รายละเอียดสินเชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ 

วงเงินกู้: ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย:
ปีที่ 1 = 0% ต่อเดือน
ปีที่ 2-5 = 0.85% ต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ: 3-5 ปี ปลอดชำระคืนเงินใน 3 งวดแรก

1.3) ช่องทางขอสินเชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ 

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกพื้นที่ได้ตั้งแต่ตอนนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสิน โทร 1115

 

 2. สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ 

1.1) คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเคหะฯ

- มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- มีอาชีพและรายได้แน่นอน

- เป็นลูกค้ารายเดิมหรือลูกค้ารายใหม่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ

- กรณีลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมที่มีหนี้ค้างชำระ ให้ชำระยอดค้างทั้งหมดก่อนเข้าร่วมมาตรการ

 

1.2) รายละเอียดสินเชื่อสินเชื่อเคหะฯ

วงเงินกู้ : ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

กู้ได้ 100% ของราคาประเมินอาคารในส่วนที่จะต่อเติมหรือซ่อมแซม และไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้สินเชื่อเคหะ กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย : 
ปีที่ 1 = 0% ต่อปี
ปีที่ 2-3 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 4 = MRR-0.75% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

1.3) ช่องทางขอสินเชื่อเคหะฯ

ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกพื้นที่ได้ตั้งแต่ตอนนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสิน โทร 1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน