กฟภ.ขยายเวลา ’บัตรคนจน’ ใช้ไฟฟ้า ’ฟรี’

กฟภ. ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้มีบัตรฯเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด และหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยค่าไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 2564 ถึงก.ย. 2565