ซีพีเอฟได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปีที่ 7

ซีพีเอฟได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปีที่ 7

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564 โดยซีพีเอฟผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่  7 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)  ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้  มี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มจาก 124 บริษัท ในปี 2563

ในปีนี้ ซีพีเอฟมีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจในภาวะวิกฤต COVID-19  ดูแลพนักงานและปฎิบัติอย่างเท่าเทียม จากการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยสูงสุด ทั้งในกระบวนการผลิตและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางอาหารและปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อคนไทยและประชากรโลก  รวมไปถึงสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้  ซีพีเอฟ ได้ประกาศกลยุทธ์ “CPF 2030 Sustainability in Action” ประกอบด้วย 9 ความมุ่งมั่น เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ใหม่ทำให้ซีพีเอฟสามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ได้ครบทั้ง 17 เป้าหมายภายในปี 2030

ทั้งนี้  ปี 2564 บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) แสดงถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน   โดยนำปัจจัย  New Normal  เช่น ประเด็น  Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต