วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดขั้นตอนการ "ลงทะเบียนค่าไฟ" เพื่อขอรับสิทธิ "ลดค่าไฟ" เป็นเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ช่วยลดภาระช่วง "โควิด-19"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดให้ ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" "ลงทะเบียนค่าไฟ" รับสิทธิ "ลดค่าไฟ" เป็นเวลา 1 ปีตามเงื่อนไขที่กำหนด 

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สำหรับการไฟฟ้านครหลวง 

- ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่ 

วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

- กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

- กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

- กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

- กดปุ่ม ลงทะเบียน

 2. สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

- เลขประจำตัวประชาชน

- เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

- รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

- บิลประจำเดือน

- จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

วิธี ลงทะเบียนค่าไฟ รับสิทธิ ลดค่าไฟ 1 ปี สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ โดยเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแสดงเพื่อยืนยันตัวตน 

โดยสามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ